Наслови са блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Наслови са блога "Јавна расправа - Закон о удружењима"

понедељак, 30. јул 2007.

2. 2. 5. Посебни циљ 5. Борба против неплодности

2. 2. 5. Посебни циљ 5. Борба против неплодности

Образложење потребе

Неплодност је проблем са којим се суочава 10-15% парова у развијеним земљама. Услед слабе информисаности и едукованости становништва у сфери сексуалности и репродукције, великог броја намерних прекида трудноће, распрострањености полно преносивих инфекција, пораста ризичних понашања која директно или индиректно угрожавају репродуктивно здравље, као и недовољне развијености здравствених служби за планирање породице могуће је претпоставити да је у земљама у транзицији социо-економског система, укључујући и Републику Србију, учесталост неплодности и виша.

Водећи разлози тог озбиљног здравственог и социјалног проблема су велики број намерних прекида трудноће, одсуство контроле полно преносивих инфекција и одлагање рађања за касније животно доба.

Републику Србију одликује конзервативна контрола рађања која се претежно остварује традиционалном и недовољно ефикасном контрацепцијом, што за последицу има огроман број непланираних трудноћа и намерних побачаја. Мада од 1990-их у Републици Србији не постоји поуздана евиденција броја артифицијалних абортуса, процењује се да у једној календарској години искуство са тим захватом има свака дванаеста жена која се налази у плодном периоду живота.

Може се претпоставити и да је учесталост полно преносивих инфекција висока. Наиме, инциденција болести које се преносе полним путем расте у већини земаља у транзицији. Затим, у Републици Србији расте број оболелих од СИДЕ, као и број лица заражених ХИВ-ом. Такође, дијагностика и лечење ових обољења нису доступни великом делу становништва Републике Србије, јер одговарајуће службе не постоје у оквиру примарне здравствене заштите.

Република Србија је суочена и са интензивирањем процеса одлагања рађања. Велико је неучествовање жена у репродукцији становништва од 20. до 34. године живота. Због тога ће бити неопходна шира примена поступака медицински потпомогнуте оплодње, који претпостављају примену софистицираних дијагностичких и терапијских поступака доступних само у технолошки високо развијеним здравственим установама. Такође, рађање деце у каснијем животном добу повезано је са низом негативних биолошких и здравствених последица.

Појединачни циљ 5. 1. Промоција савремене контрацепције

У циљу промене начина регулисања плодности становништва од традиционалног ка модерном моделу потребно је ширење знања и мотивисање жена и мушкараца за усвајање савременог концепта планирања породице.

Мере, активности и механизми

1. Активирање здравственог система да делује на стварање и задовољење индивидуалних потреба у овој сфери, општа популаризација и промоција коришћења средстава контрацепција и савременог модела контроле рађања (како посредством масовних медија, тако и кроз шире комуникацијске процесе у односима са јавношћу)

Носиоци: Министарство здравља, Министарство рада и социјалне политике, Министарство културе.

Рок: континуирано.

2. Оснаживање здравственог система за ублажавање абортусног проблема повећањем обима коришћења модерне и ефикасне контрацепције и кроз континуирану едукацију лекара о садржајима релевантним за квалитетно саветовање жена о контрацепцији

Носиоци: Министарство здравља и Министарство просвете.

Рок: континуирано.

3. Израда и примена клиничких смерница у области контрацепције

Носилац: Министарство здравља.

Рок: 2007. година.

4. Интензивирање саветодавног рада везаног за контролу рађања, посебно пре и после индукованог абортуса, у примарној здравственој заштити

Носилац: Министарство здравља.

Рок: континуирано.

5. Израда информативно-едукативног материјала о различитим видовима превенције зачећа

Носилац: Министарство здравља.

Рок: 2007. година.

Појединачни циљ 5. 2. Остваривање боље контроле полно преносивих инфекција

Остваривање контроле полно преносивих инфекција претпоставља лепезу различитих активности које воде повећању знања о полно преносивим инфекцијама и јачању мотивације за здраво сексуално понашање међу становништвом. У том смислу неопходно је предузети низ мера у циљу повећања информисаности и образовног нивоа становништва, као и подизању свести о потреби превентивног деловања, док је здравствени систем од пресудног значаја за ублажавање поремећаја репродуктивног здравља код особа са полно преносивом инфекцијом.

Мере, активности и механизми

1. Активирање здравственог система да делује на стварање и задовољење индивидуалних потреба у овој сфери, општа популаризација и промоција безбедног сексуалног понашања, а у циљу превенције полно преносивих болести (како посредством масовних медија, тако и кроз шире комуникацијске процесе у односима са јавношћу)

Носиоци: Министарство здравља, Министарство рада и социјалне политике, Министарство културе.

Рок: континуирано.

2. Прилагођавање примарне здравствене заштите за пружање услуга превенције, дијагностике и лечења полно преносивих инфекција

Носилац: Министарство здравља.

Рок: 2008. година.

3. Израда и примена клиничких смерница о полно преносивим инфекцијама које ће бити ефикасне, рационалне и економски прихватљиве

Носилац: Министарство здравља.

Рок: 2007. година.

4. Израда информативно-едукативног материјала о различитим врстама полно преносивих инфекција и начинима њиховог превенирања

Носилац: Министарство здравља.

Рок: 2007. година.

5. Континуирана едукација лекара о полно преносивим инфекцијама

Носиоци: Министарство здравља и Министарство просвете.

Рок: континуирано.

Појединачни циљ 5. 3. Пружање стручне помоћи паровима са проблемом неплодности

Ублажавање проблема неплодности захтева прилагођавање здравственог система за рационални, економски прихватљив и савремен приступ дијагностици и терапији инфертилитета, финансијску подршку заинтересованим паровима, као и релевантну законску регулативу везану за примену поступака биомедицински потпомогнуте оплодње.

Мере, активности и механизми

1. Израда и примена клиничких смерница за испитивање и лечење неплодности

Носилац: Министарство здравља.

Рок: 2007. година.

2. Континуирана едукација лекара одговарајућих специјалности везана за решавање неплодности

Носилац: Министарство здравља.

Рок: континуирано.

3. Јачање капацитета одговарајућих здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа за испитивање и лечење неплодности

Носилац: Министарство здравља.

Рок: континуирано.

4. Обезбеђивање бесплатних лекова за прва два покушаја лечења неплодности

Носилац: Министарство здравља.

Рок: 2007. година и даље континуирано.

5. Континуирана контрола квалитета рада здравствених установа којe пружају услуге испитивања и лечења неплодности

Носилац: Министарство здравља.

Рок: континуирано.

6. Увођење законске регулативе у вези са применом поступака биомедицински потпомогнуте оплодње

Носилац: Министарство здравља.

Рок: 2007. година.

Очекивани ефекти

Реализовање наведених активности допринеће очувању репродуктивног потенцијала становништва Републике Србије, јер ће масовнија примена савремене контрацепције у циљу планирања трудноће и боља контрола полно преносивих инфекција смањити број парова са проблемом примарне и секундарне неплодности. Тиме ће се начинити један у низу корака потребних за остваривање индивидуалних тежњи везаних за жељени број деце. Истовремено, стварање предуслова за ефикасно коришћење поступака медицински потпомогнуте оплодње допринеће да већи број парова реализује родитељство, што је посебно значајно у условима интензивирања процеса одлагања рађања деце.

Нема коментара: