Наслови са блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Наслови са блога "Јавна расправа - Закон о удружењима"

понедељак, 30. јул 2007.

2. 2. 8. Посебни циљ 8. Активирање локалне самоуправе

2. 2. 8. Посебни циљ 8. Активирање локалне самоуправе

Образложење потребе

Мере популационе политике, по свом карактеру су опште и спроводе се јединствено на територији Републике Србије. Ниједна државна популациона политика, ма колико била развијена не може одговорити на све потребе и очекивања становништва, нити узети у обзир све специфичности живљења у једној средини. Зато популациону политику треба допунити мерама органа јединица локалне самоуправе, које се финансирају локалним изворима јавних прихода. На тај начин се мере које утврђује и обезбеђује држава, проширене и обогаћене мерама локалне самоуправе, спроводе кроз организацију власти у локалној самоуправи. Тиме се обезбеђује доступност свих мера заинтересованим грађанима, који лакше долазе до инфoрмација о њима и условима за њихово коришћење.

Локална самоуправа вршењем јасно дефинисаних функција из свог изворног делокруга и обављањем поверених послова утиче на квалитет живота грађана. Побољшање квалитета живота је један од неопходних услова за рехабилитацију рађања и родитељства. Локална самоуправа треба да полази од свакидашњег живота у коме се непрекидно одвијају процеси артикулисања потреба породица, породица са децом и деце, и у коме треба да се одвијају и процеси проналажења, покретања и коришћења ресурса за њихово задовољење.

Са становишта положаја и улоге локалне самоуправе у политичком систему нема значајнијег питања од непосредног интереса за локално становништво него што је питање репродукције тог становништва. Локална самоуправа је тај друштвени чинилац који најбоље може препознати потребе конкретних родитеља и у оквирима својих овлашћења и компентенција активирати одређене механизме којима се те потребе могу задовољити на најбољи могући начин. На усаглашавање популационе политике државе и репродуктивног понашања становништва у дужем временском периоду у доброј мери ће утицати и начин на који органи локалне самоуправе врше своју функцију.

Устав Републике Србије (,,Службени гласник РС’’, бр. 98/06) и Закон о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС’’, бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06) дају локалној самоуправи значајне компентенције и овлашћења, чијим се ефикасним вршењем могу задовољавати потребе грађана.

Скупштина општине, односно града, као највиши орган власти у локалној самоуправи најпозванија је да се бави проблемима развитка становништва и да, на основу сагледавања стања у свим битним аспектима, утврђује мере популационе политике у општини, односно граду.

Појединачни циљ 8.1. Успостављање популационе политике у локалној самоуправи

Активно укључивање локалне самоуправе у спровођење популационе политике подразумева низ предуслова. Потребно је сагледати све потенцијале којима општина располаже, а чијим се активирањем и оснаживањем могу очекивати позитивни ефекти у побољшању демографске ситуације у локалној самоуправи као што су материјална средства намењена популационој политици, стање институција и структура кадрова за креирање и спровођење популационе политике. Истовремено је важно утврдити активности и механизме у овој сфери и повезати све који могу да допринесу афирмацији породице, родитељства и друштвених циљева везаних за репродукцију становништва.

Мере, активности и механизми

1. Формирање Одбора за становништво, породицу и децу као стручног саветодавног тела Скупштине општине са задатком праћења развитка становништва као и предлагања и евалуације спровођења мера популационе политике у локалној самоуправи

Носиоци: Министарство рада и социјалне политике, локална самоуправа.

Рок: 2007. година.

2. Идентификовање институционалних и кадровских ресурса за спровођење популационе политике у локалној самоуправи

Носилац: Локална самоуправа.

Рок: 2007. година.

3. Годишње утврђивање висине средстава у буџету локалне самоуправе за спровођење локалних мера популационе политике

Носилац: Локална самоуправа.

Рок: 2007. година и даље континуирано.

4. Оснивање Фондације за популациону политику у циљу активирања ванбуџетских извора средстава за спровођење локалних мера популационе политике

Носилац: Локална самоуправа.

Рок: 2008. година.

5. Годишње праћење одговарајућих индикатора развитка становништва локалне самоуправе и друштвено-економског положаја породица са децом

Носилац: Локална самоуправа.

Рок: 2007. година и даље континуирано.

6. Годишње утврђивање и спровођење система мера нематеријалне, материјалне и организационе природе у циљу подстицања рађања деце

Носилац: Локална самоуправа.

Рок: 2007. година и даље континуирано.

7. Активирање установа здравствене и социјалне заштите, образовно- васпитних институција, привредних организација, цркве и невладиних удружења у циљу стварања позитивне популационе климе у локалној самоуправи

Носилац: Локална самоуправа.

Рок: 2007. година и даље континуирано.

Очекивани ефекти

Активно укључивање локалне самоуправе у популациону политику. Ефикасније спровођење и надградња мера које је држава промовисала, као и тражење нових, одговарајућих специфичним проблемима и потребама датог окружења деловаће подстицајно за родитељство на више начина. Најважнији су стварање позитивне популационе климе, слање јасне демографске поруке локалне самоуправе као и отклањање уочених баријера за родитељство уопште, а поготово за рађање деце вишег реда.

Нема коментара: