Наслови са блога "Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања"

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Наслови са блога "Јавна расправа - Закон о удружењима"

понедељак, 30. јул 2007.

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПЕРИОДИЧНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПЕРИОДИЧНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

Због важности демографског развоја за Републику Србију, биће формиран Национални савет за популациону политику, као тело Владе.

Стратегија подстицања рађања (у даљем тексту: Стратегија) не може бити успешно спроведена без подизања свести друштва о значају рехабилитације рађања и упознавању са мерама које је неопходно предузети ради остварења овог циља. Како у овоме непроцењив значај има информисање неопходно је израдити и Комуникацијску стратегију подстицања рађања која ће обухватити све видове односа са јавношћу носилаца спровођења мера Стратегије.

Наравно, и ова питања ће осим од законодавне и извршне у великој мери зависити и од судске власти.

За имплементацију и периодично преиспитивање извршења стратешких мера, активности и остварених ефеката Стратегије, формираће се Комисија за спровођење Стратегије. Евалуација ће се спроводити најмање једанпут у две године. У том циљу Комисија ће користити интерне и екстерне ресурсе.

Евалуација ће бити спровођена са циљем:

§ Откривања стратешки спорних питања

§ Идентификовања могуће потребе да се стратешки документ прилагоди новонасталим околностима и предлагања да се план активности примери реалним потребама.

Процењује се да ће за реализацију стратешких циљева у наредним годинама бити потребна већа издвајања из буџета Републике Србије, а Министарство рада и социјалне политике предложиће Влади оснивање посебног Фонда за подршку породици са децом. Средствима Фонда би се обезбеђивало остваривање увећаних права која нису могла да се реализују из буџетских средстава и решавање других питања породица са више деце.

4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

ЊЕО

Ову стратегију објавити у ,,Службеном гласнику Републике Србије’’.

Број:___________________

У Београду, _____________ 2007.године


ВЛАДА ПРЕДСЕДНИК


Нема коментара: